Utbildning – Singapore – Nya podcasts

 • Khmer លូតលាស់ គឺជា podcast មួយដែលចេករំលែកមួយនាក់ចំណេះដឹងទូទៅអំពីជីវិត អំពីការសិក្សានឹង ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ដោយមានគម្រោងចង់ជួយអ្នក ជាពិសេស សិស្សសាលា យុវជនដែលចង់លូតលាស់ជាមួយខ្ញុំ។

 • Stay up to date on pharmaceutical science, with Professor Gino Martini, Chief Scientist at the Royal Pharmaceutical Society.

  Every month, Professor Martini will take you through the latest issues, innovations and developments in PharmSci and research.

  You can join Professor Martini by listening below, and you'll soon be able to subscribe using any popular podcast service.

 • The EdUp Experience is hosted by Dr. Joe Sallustio & Elizabeth Leiba whose natural chemistry and down-to-Earth approach personally connect you with some of the most complicated topics in Education today. Along with Elvin Freytes, Producer, The EdUp Experience team brings over 60 years of experience in higher education and you will feel refreshed, upskilled, and reskilled after listening!Our goal is to inspire and educate people to pursue a life long learning mindset no matter the path they choose.Learn more at https://www.edupexperience.com/ We make education your business!

 • The weekly podcast where we dissect the Qur'an and sunnah and turn it to our unfair advantage to achieve extraordinary success Here and Hereafter.

 • Nghe kênh này mỗi ngày kiểu gì bạn cÅ©ng xuất sắc hÆ¡n người khác.

 • Are you an English language educator? Discover ideas, strategies and research on EL teaching and learning through podcasts produced by the English Language Institute of Singapore (ELIS). For show notes and links to resources visit our website at: go.gov.sg/elispodcast

 • 一則國際新聞,三到五個重點單字,練聽力、記單字、學英文。By Lotusfire.

  👉 我有建議 (匿名 anonymous 表格):
  https://forms.gle/Y3BwAcj9eXvzJMAB8

 • Welcome to a Living Loss – the brand new podcast series all about the art of losing and finding yourself hosted by author and psychotherapist, Julia Samuel.

   

  So what is a living loss?

   

  It’s the feeling of grief we get when an abrupt change happens in our lives that we have little to no control over… losing a job, breaking up with a partner or staying at home due to a Global pandemic… sounds familiar?

   

  In this podcast series, Julia and her wonderful guests discuss the losses they have experienced throughout their lives from the first one they can remember to the one that changed everything.


  Join Julia each week as her guests share the experiences, fears and confusions we all experience during change.

   

   


  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

 • The Rebel Uprising podcast is dedicated to helping passionate business owners, coaches and consultants become recognized leaders who make more money and impact the world by turning their messy, complicated ideas into thriving thought leadership businesses. Each week Dr. Michelle Mazur, the author of the 3 Word Rebellion, is your no-bs guide is the art of building a business that gets noticed. She shares strategies, tools, and insights on how to turn your complex ideas into great messaging and solid business structures. Every episode will ask you to reflect and think for yourself before deciding what's the right move to build your audience, your business, and your influence. The Rebel Uprising podcast was formerly the Rebel Rising podcast.

 • Dedicated to discussing topics on:

  💗 Spirituality,
  💗 Healing,
  💗 Self Growth
  💗 & Ascension.

  Join Tarra, as she channels knowledge, wisdom, truth and love from the Masters of Light.

  Connect with her on Instagram @AscensionWithTarra

 • We are facing a period of seismic global change and transformation. Join Natalie Miles for channeled insight, energy forecasts and conversations to anchor yourself into your truth during these revolutionary and ever changing times we face as a collective.

 • 台芬警報帶給你台灣人在歐洲邊緣芬蘭的觀點!Moikka! 我們是在芬蘭讀書與工作的 Wasiq (@WasiqSilan) 與方瑄 。這個 podcast 獻給對北歐&芬蘭有興趣的你。分別從芬蘭的赫爾辛基大學與阿爾托大學畢業,我們第一線體驗在芬蘭赫爾辛基的日常柴米油鹽醬醋茶。從新聞時事、趣聞旅遊、留學實習,到社會、文化、設計與政治,我們在北緯六十度現場直擊芬蘭文化,為你拆解每天與內向國度平凡小人物過招的不平凡。想更即時發摟我們的芬蘭日常?歡迎按讚追蹤:♩台芬警報 Facebook @taifinalert♫ 台芬警報 Instagram @taifinalert合作與聯絡?寫信給我們吧!↓↓ taiwanfinlandalert@gmail.com

 • Why do we need diversity in research? Because it makes better science. UBS and the Centre for Economic Policy Research, CEPR, bring you Women in Economics, a podcast series that shines a light on the economists who are making waves in a male-dominated world. Hear about the new perspectives their research offers and learn more about the importance of economics in our everyday lives.

 • 今天要聽:我們三人內心的聲音。

  Insight 充滿洞察力分析思考的Sandy
  Humanity 對關愛人性具感受力的Dacie
  Mindfulness 專注日常內在心力量的Juna

  透過碰撞對話,
  探討人的關係、思維生活的新原則,
  在自重中練習自我關愛,
  不用太苛刻,只要再往前推動一點就夠了。

  剛剛好,就夠了。


  #我的存在本來就值得青睞
  請按下訂閱,每一集都會當作最後一集播出,愛你/妳們。

 • A collection of talks that will provide you will helpful tools to improve your relationships and increase your enjoyment of life.

 • This is for the people that have A hard time finding motivation to work out, in ways that you can help motivate yourself without it being hard

 • The #Learning Podcast is a Singaporean Podcast dedicated to learning new things from guests that comes on this show! If you're interested to join me, email me at thamjiangjun@gmail.com or reach me at any of my socials!

  My name is JJ and I'm a performance marketer at VaynerMedia - I love teaching music and making videos. I created this podcast from a selfish perspective in forcing myself to ask better questions and to listen more intently, as well as to document my learning journey ahead as a fresh graduate in Singapore :)

 • Series of 5 Podcasts for Future and Current School Administrators:
  1)The Importance of Communication as a School Leader
  2)How to Get Staff, Parental, and Community Involvement
  3)Effective School Leaders are Instructional Leaders
  4)How to set up a Collaborative Focus Group to Drive the School to Continuously Improve.
  5)Data Analysis Improves the Quality of Education for Students

 • Tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam nhÆ°ng hiện đang sinh sống và làm việc tại Úc. Hiện tại tôi là cố vấn cho chính phủ Úc về Digital Strategy. HÆ¡n 20 năm làm việc ở nhiều nÆ¡i trên thế giới, tôi tích lÅ©y được một số bài học và câu chuyện thú vị. Kênh HIEU.TV là nÆ¡i tôi lÆ°u giữ và chia sẻ lại những câu chuyện đó. Cảm Æ¡n các bạn đã đăng ký.