Avsnitt

 • สถานการณ์โควิด19 เผยให้เห็นโอกาสใหม่ในการปรับปรุงระบบอาหารในเมือง ในวันที่ความต้องการของคนเมืองเปลี่ยนไป เริ่มหันมาสนใจสินค้าปลอดภัย สินค้าที่บริโภคแล้วสุขภาพดี เราจึงต้องปรับระบบห่วงโซ่อาหารที่เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ เพื่อช่วยส่งเสริมเกษตรกร และส่งเสริมระบบ urban farming ที่จะช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารในอนาคต

  ติดตามรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจ กับ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร ทาง FM 96.5 ออกอากาศทุกวันพฤหัส เวลา 17.00 น.

 • 75% ของครัวเรือนเกษตรมีแรงงานตกงาน หรือถูกลดเวลาทำงาน จากสภาวะโควิด19 ที่ทำให้การบริโภคน้อยลง ระบบขนส่งโลจิสติกส์ไม่เต็มประสิทธิภาพ และปัญหาความเหลื่อมล้ำในภาคเกษตร ยิ่งทำให้ผลกระทบรุนแรงขึ้นสำหรับเกษตรกรที่ยากจน มีที่ดินน้อย

  ดร.นิพนธ์ ยกตัวอย่างการทำนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรของ ธ.ก.ส. ที่จัดทำแบบสำรวจความต้องการของเกษตรกรที่กลับมาอยู่บ้านจำนวน 1.6 ล้านคน เพื่อกู้เงินไปทำธุรกิจโดยมีกระบวนการคัดกรอง พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อช่วยในการตัดสินใจก่อนกู้ของเกษตรกร

  และเสนอให้การใช้งบประมาณ 6 แสนล้านเพื่อช่วยเหลือของรัฐบาล ต้องเป็นไปตามความต้องการของคน ไม่ใช่ความต้องการของหน่วยงานรัฐเหมือนที่ผ่านมาติดตามรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจ กับ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร ทาง FM 96.5 ออกอากาศทุกวันพฤหัส เวลา 17.00 น.

 • Saknas det avsnitt?

  Klicka här för att uppdatera flödet manuellt.

 • ดร.นิพนธ์ ชวนวิเคราะห์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย จาก Eastern Seaboard โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเมื่อ 40 ปีก่อน มาจนถึงEEC โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

  เน้นย้ำให้โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษต้องสร้างประโยชน์ให้กับคนในพื้นที่และต้องให้คนในพื้นที่ได้ร่วมตัดสินใจ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่จะทำให้โครงการพัฒนาเดินหน้าต่ออย่างยั่งยืนและเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นได้เติบโตพร้อมกันไปด้วย

  ติดตามรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจ กับ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร ทาง FM 96.5 ออกอากาศทุกวันพฤหัส เวลา 17.00 น.

 • ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร วิเคราะห์พรก.เงินกู้ ในส่วนงบประมาณ 4 แสนล้าน ที่รัฐบาลจะใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของวิกฤติโควิด-19 เห็นว่าหากแผนขาดการวิเคราะห์เศรษฐกิจด้วยสถานการณ์ล่าสุด และไม่มีเป้าหมายชัดเจนพอ อาจจะทำให้เม็ดเงินที่กู้มาไม่คุ้มค่า จึงเสนอวางเป้าหมายการใช้เงินให้ชัดเจน ทำโครงการระยะสั้นเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเร็วที่สุด เน้นกลุ่มที่ต้องปรับตัวเพราะสถานการณ์โควิด เช่น ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ภาคการศึกษา เป็นต้น โดยให้ความสำคัญกับความต้องการที่ต่างกันของแต่ละพื้นที่ เน้นการมีส่วนร่วมและตั้งกระบวนการตรวจสอบที่เข้มข้นทุก 3 เดือน เพื่อให้วัดผลได้.ติดตามรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจ กับ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร ทาง FM 96.5 ออกอากาศทุกวันพฤหัส เวลา 17.00 น.

 • ในภาวะวิกฤติส่งผลให้เกิดการตั้งคำถามต่อระบบห่วงโซ่การผลิตทั่วโลก ที่ก่อนหน้านี้หลายฐานการผลิตอยู่ในจีน เพราะมีต้นทุนการผลิตที่ถูก แต่จากสถานการณ์ระบาดโควิด-19 ทำให้เห็นว่าการมีโรงงานกระจุกอยุ่ที่เดียวมีความเสี่ยงสูง หลายโรงงานต้องเริ่มปรับแผนลดความเสี่ยง ย้ายฐานการผลิตบางส่วนจากจีนสู่ประเทศอื่น ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงนี้ ไทยมีโอกาสอย่างไรบ้าง และอุตสาหกรรมแบบไหนที่เหมาะกับประเทศไทยและหากมุ่งหาอุตสาหกรรมที่เป็นจุดแข็ง หรือส่งเสริมไทยเป็นแหล่งวัตถุดิบผลิตสินค้าเกษตรให้ทั่วโลก อาจช่วยฟื้นเศรษฐกิจไทยส่วนหนึ่งหลังโควิด-19ได้.ติดตามรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจ กับ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกรทาง FM 96.5 ออกอากาศทุกวันพฤหัส เวลา 17.00 น.

 • สถานการณ์ช่วงโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบแรงงานหลายกลุ่ม ที่อาจจะทำงานทำงานที่บ้านไม่ได้ หรือเสี่ยงติดเชื้อเพราะเป็นงานที่ต้องพบเจอกับคนหมู่มาก ดร.นิพนธ์ เปิดข้อมูลการสำรวจแรงงาน โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อแรงงาน รวมไปถึงนอกตลาดแรงงาน เช่น นักศึกษาที่ต้องทำเรียนและทำงานไปด้วย

  ต่อเนื่องถึงนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศที่ต่างกันไป จากปัจจัย อายุของประชาการ เตียงต่อคนไข้ อัตราการติดเชื้อ รวมถึง 'ความรวย' ของแต่ละประเทศ และเสนอใช้ปัจจัยเหล่านี้มาวิเคราะห์รายจังหวัดของประเทศไทยเช่นกันติดตามรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจ กับ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกรทาง FM 96.5 ออกอากาศทุกวันพฤหัส เวลา 17.00 น.

 • ดร.นิพนธ์ ชวนพูดคุยถึงข้อควรระวังในการวิเคราะห์ "ความปกติใหม่" ในโลกหลังโควิด-19 จากบทความของดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ก่อนมองถึงเส้นทางการพัฒนาของประเทศภายใต้โจทย์หนี้สาธารณะ และยุทธศาสตร์ด้านรายได้จากการท่องเที่ยวที่อาจจะต้องเปลี่ยนไป เสนอพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส สร้างระบบหลักประกันทางสังคมสำหรับแรงงานนอกระบบหลายล้านคนในประเทศต่อยอดไปถึงสร้างแรงจูงใจ เงื่อนไข การลงทุนและการออม เพื่อสร้างการคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึง

  ติดตามรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจ กับ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกรทาง FM 96.5 ออกอากาศทุกวันพฤหัส เวลา 17.00 น.

 • ดร.นิพนธ์ เปิดผลเบื้องต้นของการสำรวจผลกระทบทางด้านสังคมของสำนักงานสถิติ เพื่อชี้ให้เห็นผลกระทบของวิกฤติโรคระบาดต่อวิถีชีวิตคนในสังคม และเปิดข้อมูลการเข้าถึงสวัสดิการทั้งเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ที่อาจสะท้อนให้เห็นความไม่ทั่วถึงของสวัสดิการ รวมทั้งตัวเลขภาวะการว่างงานในช่วงก่อนและหลังโรคระบาด ที่จะช่วยให้เรามองเห็นผลกระทบในวงกว้างต่อสังคมและกลุ่มเปราะบางติดตามรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจ กับ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกรทาง FM 96.5 ออกอากาศทุกวันพฤหัส เวลา 17.00 น.

 • ไฟป่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากหลายปัจจัย แม้การใช้กฎหมายควบคุมดูแลและจับกุมผู้บุกรุกหรือเผาป่า มีส่วนช่วยหยุดยั้งการบุกรุกและเผาป่าได้ส่วนหนึ่ง แต่ในปีต่อๆไป ก็อาจเกิดปัญหาเช่นนี้เวียนซ้ำอีก

  ดังนั้นการแก้ไขปัญหาไฟป่าในระยะยาวจึงควรตั้งต้นที่ต้นเหตุความจำเป็นที่คนต้องรุกป่า หรือเผาป่า รวมถึงการเปิดให้มีการสร้างรายได้ สร้างอาชีพจากพื้นที่ป่า จัดตั้งกองทุนดูแลป่าไม้ สร้างประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการดูแลผืนป่าร่วมกัน

  ติดตามมุมมอง และข้อเสนอการดูแลผืนป่าด้วยกลไกทางการเงิน จาก ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ปรึกษา นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและการลดก๊าซเรือนกระจก ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง

 • ทุกปีเทศกาลหยุดยาว อย่างสงกรานต์ คือช่วงทำเงิน หารายได้ของกลุ่มผู้ค้าริมถนนไฮเวย์หรือทางหลวง แต่ในปีนี้จะไม่เหมือนทุกปีที่ผ่านมา... สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะกับแรงงานนอกระบบ ผู้หารายได้รายวัน นักวิจัยทีดีอาร์ไอ บุณฑริกา ชลพิทักษ์วงศ์ และทีมวิจัยลงพื้นที่ในทางภาคอีสาน สำรวจการทำมาหาเลี้ยงชีพ ของกลุ่มผู้ค้าริมถนน เพื่อสำรวจความเปราะบางต่อการเจ็บป่วยและต่อความยากจนของแรงงานนอก ซึ่งพบว่า ที่ผ่านมา แรงงานกลุ่มนี้ เผชิญปัญหา การเข้าถึงนโยบาย-สวัสดิการของรัฐ ดังนั้นในภาวะวิกฤต โควิด-19 นี้ ยิ่งจำเป็นต้องครอบคลุม และเข้าถึงได้สำหรับแรงงานกลุ่มนี้ เพื่อเป็นเกราะคุ้มครองความเสี่ยงให้แก่ทุกคนอย่างครอบคลุม

 • ดร.นิพนธ์ ชวนวิเคราะห์มาตรการเยียวยาของรัฐตอนนี้ ถึงมือถูกที่ถูกคนหรือไม่ เมื่ออาจจะมีคนตกหล่นไปหลายล้าน หรือต้องคิดใหม่กับวิธีการช่วยเหลือเกษตรกร เพราะส่วนที่น่าห่วงที่สุดคือธุรกิจรายย่อย และคนที่ยังอยู่นอกระบบ ซึ่งช่วงนี้รัฐต้องแก้ปัญหาสภาพคล่องมองข้ามไปถึงภาพอนาคตเศรษฐกิจไทย จะฟื้นตัวได้แน่ แต่ต้องทุ่มเม็ดเงิน คิดแผนล่วงหน้าติดตามได้ในรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจ กับ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกรทาง FM 96.5 ออกอากาศทุกวันพฤหัส เวลา 17.00 น.

 • ดร.กิริฎา วิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก Covid-19 ไทยจะเป็นอย่างไร เศรษฐกิจซบเซาแต่เรายังมีความหวังอยู่หรือไม่ เมื่อส่งออกหยุดชะงัก นักท่องเที่ยวหดหาย ตอนนี้หลายภาคธุรกิจเริ่มมีการปรับตัว การย้ายฐานการผลิตทั่วโลกจะขยับอีกครั้ง ไทยยังมีโอกาสหรือไม่ในวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้

  ติดตามการวิเคราะห์ โดย ดร. กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการวิจัยและคำปรึกษาระหว่างประเทศ

 • ดร.นิพนธ์ชวนคิดชวนคุย เรื่องการปรับตัวและการวิวาทะทางความคิด ผ่านซีรีย์ The Two Pope ไปจนถึงความแตกต่างในการปรับตัวของ 2 สื่อใหญ่ของไทยที่จะทำให้ได้เห็นผลลัพท์จากเลือกวิธีการปรับของสื่อในยุค disruptive technology และคำตอบที่ว่าการสร้างคอนเท้นท์ข่าวคุณภาพ จะทำให้สื่ออยู่ได้ติดตามได้ในรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจ กับ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกรทาง FM 96.5 ออกอากาศทุกวันพฤหัส เวลา 17.00 น.

 • รอนาน เส้นทางไม่ครอบคลุม สภาพรถแย่ ขับขี่ไม่สุภาพ บริการไม่น่าประทับใจ ฯลฯ คือ สภาพจริงของปัญหารถเมล์ไทยที่ใครๆก็เคยเผชิญเพื่อปรับปรุง ปฏิรูปรถเมล์ไทย ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการ จึงต้องมีการปฏิรูปรถเมล์ทั้งระบบ ครบทุกด้าน โดยหลักสำคัญคือประชาชนผู้ใช้บริการมีส่วนร่วม

  ดร.สุเมธ องกิตตกุล อธิบายต้นตอปัญหาคุณภาพ ประสิทธิภาพการให้บริการเมล์กรุงเทพฯ และปริมณฑล สู่กลไกการปฏิรูปที่ประชาชนมีส่วนร่วม โดยการคิดออกแบบลขสายรถเมล์ใหม่ ควบคู่การกำกับที่ดีของรัฐ และการบริการคุณภาพของเอกชน

 • บริการ Express Delivery ในไทยกำลังมาแรง ดึงดูดบริษัทต่างชาติหลายแห่งเข้ามาบุกตลาด แข่งขันกันมากขึ้น

  แต่สำหรับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ sme ในธุรกิจนี้ กลับยังไม่มีบทบาท และโอกาสทางธุรกิจเท่าที่ควร

  อุไรรัตน์ จันทรศิริ นักวิจัย นโยบายด้านการกำกับดูแลที่ดี เล่าถึงข้อค้นพบ อุปสรรคการประกอบธุรกิจ Express Delivery ของ sme ไทย เพื่อเป็นข้อเสนอปรับปรุงข้อกฎหมาย และส่งเสริมศักยภาพ sme เพื่อสามารถแข่งขันได้ทั้งด้านราคา และมีประสิทธิภาพ คุณภาพด้านการขนส่งที่ดีขึ้น

 • "โง่ จน เจ็บ" วลีที่สะท้อนปัญหาความยากจนของไทยและทั่วโลกทั้งด้าน การศึกษา สุขภาพ เศรษฐกิจ ที่นักวิจัยทุกสาขาต่างพยายามหาทางแก้ดร.นิพนธ์ ชวนฟังวิธีแก้ปัญหาความยากจน ของ 3 นักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รางวัล Nobel prize ในปีนี้ ด้วยการทำงานทดลองจริงที่เริ่มจากโจทย์เล็ก เช่น ทำไมพ่อแม่ไม่พาลูกไปฉีดวัคซีนที่คลินิค ทำอย่างไรให้เด็กยากจนมีผลการเรียนดี มาสู่การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่คุณอาจจะคิดไม่ถึง

  ติดตามได้ในรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจ กับ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกรทาง FM 96.5 ออกอากาศทุกวันพฤหัส เวลา 17.00 น.

 • ธุรกิจที่พัก โรงแรม คือหนึ่งในฟันเฟืองหลักขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวไทยเติบโต แต่ทราบหรือไม่ว่า ปัจจุบันที่พักจำนวนมากของไทย ยังไม่สามารถเข้าระบบตามกฎหมายได้ด้วยหลายสาเหตุส่งผลกระทบต่อตลาดความต้องการเข้าพัก และผู้ประกอบการที่ต้องการดำเนินกิจการโดยเฉพาะ รายกลาง-รายเล็ก

  ติดตามเพิ่มเติม จาก ขนิษฐา ปะกินำหัง นักวิจัยด้านนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนา

 • เมื่อไทยไม่ใช่ผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งอีกต่อไป ทำอย่างไรให้เกษตรกรไทยลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิตให้แข่งขันได้ติดตามได้ในรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจ กับ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกรทาง FM 96.5 ออกอากาศทุกวันพฤหัส เวลา 17.00 น.

 • เราอยู่ในยุคที่ใครๆ ก็สามารถซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถทำกำไรได้ดี โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่เผชิญหลายข้อจำกัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้เต็มศักยภาพ ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ นักวิจัยทีดีอาร์ไอ สำรวจปัญหาของผู้ประกอบการ SME กลุ่ม e-commerce พบหลายอุปสรรคใหญ่ กับความท้าทายใหม่คือ อิทธิพลของการตลาด ในยุค platform ทางออกเพื่อเติมเต็มศักยภาพของ SME ไทย จะมีอะไรบ้าง เพิ่มเติมใน รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อ 27 สิงหาคม 2562

 • บริการออนไลน์เติบโตมากในไทย ทั้ง เกม ขายของออนไลน์ บริการภาพยนต์ ซีรีย์ และปีที่ผ่านมา บริการออนไลน์เหล่านี้มีมูลค่ากว่าแสนล้านบาท นำมาสู่คำถามถึงความเป็นธรรมในการจ่ายภาษี เพราะบริการออนไลน์บางส่วนยังคงเป็นการทำธุรกรรมนอกระบบ ขาดการเก็บข้อมูล ทำให้ Big data บ้านเรายังมีไม่มากพอ แต่หากไม่เร่งดำเนินการเก็บข้อมูลรายได้ของธุรกิจออนไลน์ ไทยอาจจะเสียประโยชน์จากการเข้ามาของธุรกิจออนไลน์รายใหญ่ในอนาคต

  ดร.เดือนเด่นชวนคุย เรื่อง "การเก็บภาษีออนไลน์อย่างไรให้เป็นธรรมและธุรกิจรายย่อยต้องอยู่ได้" ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจ 96.5 fm